1. Nakupující má právo požádat prodávajícího o nápravu v případě, že má pocit, že prodávající porušil jeho práva nebo nevybavil reklamaci ke spokojenosti spotřebitele. Pokud prodávající na jeho žádost o nápravu porušení jeho spotřebitelských práv odpověděl zamítavě, případně na jeho žádost neodpověděl více než 30 dnů spotřebitel může podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 Sb. . o alternativním řešení sporů. Podle §3 zákona 391/2015 Sb. jsou ARS subjekty orgány a oprávněné právnické osoby. Mezi subjekty alternativního řešení sporů má spotřebitel právo volby. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 zákona č.j. 391/2015 Sb.

2. Seznam subjektů alternativního řešení sporů lze nalézt na stránce Ministerstva hospodářství SR - http://www.mhsr.sk/. Na uvedené stránce jsou zveřejněny i další důležité informace o alternativním řešení sporů pro spotřebitele.

3. V případě prodeje zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího má spotřebitel také právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na reklamace@salonevamaria[tečka]eu), pokud ne je spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 Sb. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby dle §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Sz. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Formou ARS mohou být řešeny pouze spory vyplývající ze smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem a spory s touto smlouvou související, s výjimkou sporů podle ust. § 1 odst. 1 4 zákona č . 391/2015 Sb. a sporů, jejichž hodnota nepřevyšuje 20 EUR. Návrh na zahájení alternativního řešení sporů se podává k subjektu alternativního řešení sporů podle ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určené platformy nebo formuláře, jehož vzor tvoří přílohu č. 3. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení ARS, maximálně však do výše 5 EUR s DPH. Jsou-li na alternativním řešení sporů příslušné několik subjektů, má právo volby, kterému z nich podá návrh, spotřebitel. Kromě alternativního řešení sporů má spotřebitel právo obrátit se na věcně a místně příslušný všeobecný nebo rozhodčí soud.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Nebo Reset password