Pro kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu

Čl. 1

Základní ustanovení

(1) Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu se řídí příslušnými ustanoveními slovenského zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickém obchodu, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele, zákona č. 108/2000 Z.z .o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji i zákona č. 40/1964 Z.z. Občanský zákoník a těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "VOP") upravujícími podrobnosti při jejich uzavírání a realizaci.

(2) Provozovatelem e-shopu je společnost EvaMária s.r.o., so sídlom Dvorníky 20, 920 56 Dvorníky nad Váhom, Slovensko, IČO: 48 038 857, vložka číslo: 35451/T, obchodní rejstřík Okresního soudu Trnava (dále jen "dodavatel“).

(3) Dodavatel zveřejňuje seznam výrobků, které nabízí zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi zboží objednávat prostřednictvím aplikace na internetové adrese www.salonevamaria.com (dále jen elektronický obchod). Tyto obchodní podmínky jsou vázány na nákup v elektronickém obchodě. Odesláním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadřuje, že si všeobecné obchodní podmínky přečetl v plném rozsahu, porozuměl jejich obsahu a všem podmínkám a že s nimi souhlasí.

(4) Nákup zboží prostřednictvím elektronického obchodu mohou provádět fyzické a právnické osoby bez ohledu na právní formu.

Čl.2

Informace o zboží a možností doručení a platby

(1) Informace o zboží uvedené v katalogu elektronického obchodu jsou čerpány z veřejně přístupných zdrojů a oficiálních stránek výrobce. Dodavatel neodpovídá za korektnost informací čerpaných z těchto zdrojů.

(2) Obrázky zobrazené u výrobku představují reálné produkty. Avšak barva produktu nemusí 100% korespondovat s reálnou barvou. Třeba brát v úvahu odchylky při focení i kvalitu monitoru, na kterém se produkty prohlížejí. Jen velmi výjimečně mohou být obrázky ilustrativní.

(3) Podle zvoleného způsobu doručení se účtuje poplatek za doručení (tzn. Poštovné, poplatek za dobírku a náklady související s odesláním zásilky). Kompletní podmínky poštovného si můžete prohlédnout na stránce Poštovné náklady.

V případě rozdělení jedné objednávky na více zásilek na základě Vašeho přání vám může být účtováno poštovné za každou zásilku samostatně.

(4) Zákazník má možnost si vybrat z několika možností plateb, které se nacházejí na stránce Možnosti platby

(5) Při nákupu v internetovém obchodě není možné uplatnění jakýchkoli klubových, členských nebo zaměstnaneckých slev.

Čl.3

Objednání zboží

(1) Pokud není u daného zboží uvedeno jinak, zboží, který je uveden v katalogu elektronického obchodu si zákazník objednává postupem uvedeným v návodu Jak nakupovat. Tento návod je viditelně umístěn i v patičce elektronického obchodu.

(2) Odeslání objednávky není podmíněno registrací zákazníka v databázi dodavatele.

(3) Odeslání objednávky je podmíněno potvrzením souhlasu s VOP a zpracováním jeho osobních údajů.

(4) Při objednávkách, kde je předmětem smlouvy zhotovení podle zvláštních požadavků zákazníka / výroby na míru se vystavuje 50% zálohová platba. Zákazník se zavazuje zálohovou fakturu zaplatit do 5 pracovních dnů od vystavení zálohové faktury. Jinak se objednávka stornuje.

(5) Při objednávkách, kde je předmětem smlouvy zboží na objednávku a kde hodnota objednávky převyšuje hodnotu 150 € se vystavuje 50% zálohová platba. Zákazník se zavazuje zálohovou fakturu zaplatit do 5 pracovních dnů od vystavení zálohové faktury. Jinak se objednávka stornuje.

(6)Bez zbytečného odkladu po přijetí Vaší objednávky Vám na vámi zadanou emailovou adresu zašleme potvrzení o přijetí objednávky, které obsahuje číslo objednávky, název a specifikaci zboží, údaj o ceně zboží a náklady doručení (poštovné), způsob platby, údaje o místě, kde má být zboží dodáno, případně další informace. Uhrazením objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy.

Čl.4

Odstoupení od kupní smlouvy

(1) Zákazníkovi vzniká právo při běžném sortimentu na odstoupení od kupní smlouvy za podmínek upravených zákonem č. 102/2014 Z.z.o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji:

(a) Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 kalendářních dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží (den převzetí od kurýra / den převzetí na poště / den osobního odběru). Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) na adrese EvaMária s.r.o., M.R.Štefánika 9, 926 01 Sereď, Slovensko nebo e-mailem: info@salonevamaria[tečka ]com. Pro tento účel můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který jsme Vám předali nebo zaslali. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy
(b) Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků. Vrácené peníze zpravidla posíláme na Vámi uvedené číslo účtu. Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu. Zašlete nám zboží zpět nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14 denní lhůty. Náklady na vrácení zboží Ponesete. Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

(2) Na základě zhotovení podle zvláštních požadavků zákazníka/výroby na míru zákazníkovi nevzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy.

(3) Náklady na vrácení zboží nese vždy zákazník.

(4) Zákazník si své právo na odstoupení od smlouvy může uplatnit do 14 kalendářních dnů ode dne doručení zboží písemně, elektronickou poštou na adrese reklamace[zavinac]salonevamaria.com. Telefonicky a zasláním SMS zprávy právo na odstoupení od smlouvy uplatnit nelze. Zákazník je po zaslání žádosti elektronickou poštou povinen ověřit si přijetí žádosti telefonicky.

Čl. 5

Vázanost nabídkou, stornování objednávky

(1) Dodavatel je vázán nabídkou včetně ceny zboží od potvrzení objednávky až po uplynutí lhůty pro dodání, která byla dohodnuta se zákazníkem.

(2) Zákazník může objednávku stornovat zasláním žádosti na emailovou adresu info[zavinac]salonevamaria.com nebo telefonicky.

(3) Dodavatel má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání nebo nedostupnosti zboží ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v elektronickém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne jinak.

(4) Dodavatel má právo stornovat objednávku iv případě, že nemůže zákazníka telefonicky zastihnout.

(5) Dodavatel má právo stornovat objednávku iv případě, že zákazníka nezaplatí za zboží ve lhůtě splatnosti FA.

(6) O stornování objednávky bude zákazník prokazatelně informován emailem.

Čl. 6

Platební podmínky

(1) V případě platby převodem na účet, zákazník zrealizuje platbu neprodleně po potvrzení objednávky, nejpozději však do 5 kalendářních dnů. Zakoupené zboží bude vyexpedováno až po zaplacení jeho ceny, čímž se rozumí připsání celé ceny zboží včetně případného příplatku za přepravu na účet dodavatele. Pokud nebude platba dodavateli připsána na účet do 5 kalendářních dnů od potvrzení objednávky, má právo předmětnou objednávku stornovat.

(2) Při platbě na dobírku, pokud je taková možnost, je zákazníkovi vedle ceně zboží účtován i příplatek dle aktuálního ceníku přepravce. O příplatku a celkové ceně dobírky bude zákazník předem informován. Celkovou platbu dobírky zákazník v plné výši uhradí přepravci při převzetí zásilky.

(3) V případě, že stranám vznikne nárok na vzájemné vrácení poskytnutých plnění nebo poskytnutých plnění snížených o storno poplatek, vyrovnají si tyto závazky do 14 dnů od vzniku práva na vrácení plnění, tj od platného odstoupení od kupní smlouvy.

Čl. 7

Podmínky dodání zboží

(1) Jeli dohodnuto jinak, dodavatel se zavazuje zboží skladem dodat nejpozději do 7 pracovních dnů od emailového potvrzení objednávky zákazníkovi a při platbě převodem na účet do 7 pracovních dnů od připsání platby na účet dodavatele. Jeli dohodnuto jinak, dodavatel se zavazuje zboží na objednávku dodat do 30 pracovních dnů a zboží vyrobené na míru do 3 měsíců od emailového potvrzení objednávky zákazníkovi a při platbě převodem na účet do 30 pracovních dnů od připsání platby na účet dodavatele u zboží na objednávku a do 30 dnů u zboží vyrobeného na míru. Spolu se zbožím obdrží zákazník účetní doklad (faktura), který zároveň slouží jako záruční list.

(2) Při převzetí zásilky je zákazník povinen zkontrolovat zásilku, zda nebyl poškozen obal zásilky (mechanické poškození způsobené přepravou) a zda je zboží bez vad. V případě viditelného poškození zásilky nebo zboží je zákazník oprávněn zásilku nepřevzít.

(3) Zákazník je informován o odeslání zboží e-mailem. Zákazník je povinen zajistit bezproblémové převzetí zboží, zejména tím, že ve dnech plánovaného doručení bude dostupný na telefonním čísle určeném pro doručení nebo přítomen na adrese doručení. Pokud tuto povinnost nelze splnit, je povinen informovat dodavatele, dohodnout se s ním na náhradním termínu doručení nebo určit náhradní osobu, která povinnost převzetí zboží splní za původního příjemce zásilky.

(4) Závazek dodat zboží se považuje za splněný i v případě, že zákazník nepřevezme zboží v dohodnutém čase a na dohodnutém místě, resp. odmítne zboží převzít. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme a zboží se nám vrátí zpět, máme právo od kupní smlouvy odstoupit. Opětovné doručení zásilky je možné pouze po vzájemné dohodě.

(5) Neodpovídáme za opožděnou dodávku zboží zaviněnou doručovatelem nebo nesprávně udanou adresou příjemce. Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím v místě dodání a úplným zaplacením kupní ceny. Převzetím zboží přechází na zákazníka stejně nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení.

Čl.8

Zpracování osobních údajů

(1) Dodavatel se při zpracování osobních úřadů řídí Zákonem č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů.

(2) Dodavatel shromažďuje osobní údaje zákazníka výhradně k plnění svých závazků vůči zákazníkovi, a to hlavně při vystavení faktury, kontaktování zákazníka v souvislosti s vyřizováním jeho objednávky a doručení objednaného zboží. Dodavatel odpovídá za to, že osobní údaje zákazníka nebudou použity pro jiné účely, zejména nebudou zpřístupněny třetím osobám (kromě rozsahu potřebného pro doručení zboží).

(3) Dodavatel shromažďuje osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu: titul, jméno, příjmení, e-mailová adresa, název firmy, adresa, fakturační údaje, adresa dodání, kontaktní telefonní číslo a datum narození.

(4) Zákazník odesláním objednávky a potvrzením VOP zároveň uděluje souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu podle tohoto ustanovení VOP.

(5) Bližší informace a přesné podmínky o osobních údajích, jejich zpracování a ochraně najdete v části Ochrana soukromí a osobních údajů.

Čl.9

Závěrečná ustanovení

(1) Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi společností Fashion Bridal Company s.r.o. a jejím zákazníkům, a jsou pro obě strany závazné. Právní vztahy založené kupní smlouvou se budou řídit ustanoveními kupní smlouvy (tj závaznou objednávkou a potvrzením objednávky, případně individuálně dohodnutými podmínkami), ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek a příslušnými právními předpisy. Ustanovení kupní smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek a dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

(2) Na veškeré prodávané zboží je poskytována zákonem stanovená záruční doba 24 měsíců, v případě použitého zboží a poškozeného zboží 12 měsíců, která začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem, pokud není uvedeno jinak. Bližší informace a přesné podmínky reklamace naleznete v části Reklamační řád

(3) Společnost Fashion Bridal Company s.r.o. si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo doplňovat tyto všeobecné obchodní podmínky. Jakékoliv změny těchto všeobecných obchodních podmínek nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetové stránce www.salonevamaria.com. Právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy se řídí vždy všeobecnými obchodními podmínkami účinnými v době závazné objednávky zboží.

Poslední aktualizace: 29.09.2020

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Nebo Reset password