Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

V zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. V tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime vaše súkromie. Nájdete tu informácie aké údaje od Vás získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, ktorými vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte.

 

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.salonevamaria.com je:

EvaMária s.r.o.
Dvorníky 20
920 56 Dvorníky
Slovensko

IČO: 48038857

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.salonevamaria.com.

 

2. Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?

V prvom rade spracovávame Vaše osobné údaje, aby sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka Vašim osobným údajom vieme, ako sa môžeme na Vás obrátiť.

Ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom/problémom, musíme k jeho zodpovedaniu/vyriešeniu spracovať Vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. dopravcovi tovaru).

Vďaka osobným údajom, ktoré nám poskytnete v užívateľskom profile, sa Vám sprístupní rad užitočných funkcií (napr. história objednávok). Vami zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť, a to s výnimkou e-mailovej adresy, ktorá slúži pre prístup k vášmu užívateľskému účtu.

E-mailové obchodné oznámenia vám zasielame na základe vášho súhlasu. Z odberu obchodných oznámení sa môžete ľahko odhlásiť tým, že si upravíte nastavenia svojho užívateľského profilu. Tým nám poskytnete aj ich osobné údaje.

Marketingové hovory vykonávame za účelom ponuky našich tovarov a služieb a s tým súvisiacej marketingovej komunikácie. Právnym titulom pre spracovanie vášho tel. čísla je buď váš súhlas, alebo náš oprávnený záujem na konvenčnom priamom marketingu. Proti tomuto spracovaniu môžete namietať.

V niektorých prípadoch môže byť výherca súťaže vyfotený, popr. natočený, a to najmä z dôvodu zvýšenia transparentnosti našich marketingových súťaží. Toto spracovanie osobných údajov vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva vo zvýšení vierohodnosti marketingových súťaží v očiach ostatných súťažiacich a vo zvýšení atraktivity týchto súťaží. Proti tomuto spracovaniu môžete namietať.

Pomocou histórie vašich objednávok a správaniu na webe dokážeme ponúknuť relevantnejšie ponuky ďalšieho tovaru, napr. príslušenstvo k zakúpeným produktom. Na určitých miestach teda zobrazujeme také produkty, ktoré sú priamo pre vás a zodpovedajú vašim potrebám a záujmom. K optimalizácii prvkov na webe môžeme využívať aj nástroje pre testovanie rôznych variantov (tzv. A / B testovanie), Google Analytics, Facebook Analytics a pod.

Potom, čo u nás nakúpite tovar alebo služby, môžete byť požiadaní o ich ohodnotenie. Hodnotenie je možné vykonať aj z vlastnej iniciatívy.

Vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov. Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobných dôvodov.

Osobné údaje spracovávame na právnych podkladoch - Plnenie a uzavretie zmluvy, Oprávnené záujmy a Súhlas.

Účel spracúvania osobných údajov:

 • - Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
 • - Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
 • - Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
 • - Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.salonevamaria.com
 • - Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
 • - Zasielanie informačných elektronických správ.

 

3. Aké osobné údaje spracovávame?

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete. Keď používate naše služby, zbierame rôzne typy údajov. Sledujeme, aké produkty si prehliadate na našom webe a z akého zariadenia, čo z našich ponúk vás zaujalo a odvodzujeme z toho ďalšie údaje o vás, aby sme vám zobrazili ponuky na mieru a v budúcnosti mohli náš web ďalej zlepšovať. Pokiaľ si u nás objednáte tovar či služby, potrebujeme od vás údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné (ide predovšetkým o vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu a mobil). Tie údaje potrebujeme, aby sme Vám mohli tovar správne doručiť. Pre účely predaja tovaru či služieb potrebujeme aj vašu e-mailovú adresu, na ktorú vám zašleme potvrdenie objednávky, ktoré zároveň slúži ako potvrdenie uzavretej kúpnej zmluvy a každú zmenu stavu objednávky.

Pri objednaní tovaru alebo služieb môžete vyplniť aj nepovinné údaje. Tie nám pomáhajú k lepšiemu a efektívnejšiemu splneniu uzavretej zmluvy. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovoľne. Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov. Môže sa napr. stať, že si u nás tovar zakúpite Vy, ale nechcete ho vyzdvihnúť. Vo svojom užívateľskom profile môžete vymedziť poverené osoby, ktoré sú za vás oprávnené napr. preberať tovar.

Pokiaľ sa obrátite na našu zákaznícku linku alebo nám napíšete správu, budeme vaše osobné údaje uvedené v tejto komunikácii tiež spracovávať.

Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, tj. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe. Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja alebo prostredníctvom niektorej z našich mobilných aplikácií, môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení (dáta o vašom mobilnom telefóne, prípadné záznamy o zlyhaní aplikácie a pod). Automaticky spracovávame aj cookies.

Zoznam spracúvaných osobných údajov:

 • - Fakturačné údaje
  • - Meno a priezvisko / Obchodný názov*
  • - Adresa trvalého bydliska / sídla*
  • - IČO*, DIČ*
 • - Údaje pre doručenie
  • - Meno a priezvisko príjemcu
  • - Adresa doručenia
  • - Telefónne číslo príjemcu
 • - Kontaktné údaje
  • - Meno kontaktnej osoby*
  • - Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom.
  • - Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.
 • - Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

*) Iba pre registrácie firiem

 

4. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

 • - Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

 

5. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru:

 • - Rozsah poskytovaných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.

Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.

V prípade rozosielania obchodných oznámení (napr. e-mailom či prostredníctvom SMS správy) alebo telemarketingu môžeme k rozosielke či telefónnym hovorom využiť tretí subjekt. Tento subjekt je viazaný povinnosťou mlčanlivosti a vaše osobné údaje nesmie použiť na žiadny ďalší účel. V prípade vymáhania našich práv môžu byť vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR), uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali Vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

 

6. Zverejnenie údajov

Získané údaje v žiadnom prípade nezverejňujeme.

 

7. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • - Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
 • - Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
 • - Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
 • - Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:
  • - Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
  • - Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
  • - Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • - Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • - Likvidáciu jej osobných údajov.
  • - Úpravu osobných údajov môže dotknutá osoba realizovať vlastnoručne v menu Prihlásenie, ktoré sa nachádza na ľavej strane obchodu po prihlásení zákazníka.
  • - Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.

 

8. Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame?

Vaše údaje budeme spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné všeobecne spracovávané po dobu 7 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu. V prípade, že sa prihlásite k odberu obchodných správ, tak vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu 7 rokov, popr. do doby vyslovenia vášho nesúhlasu s ich ďalším zasielaním. Tento nesúhlas môžete ľahko vyjadriť tým, že si upravíte nastavenia svojho užívateľského profilu. Osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov, musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

Údaje získané prostredníctvom používateľského účtu či iným obdobným spôsobom, spracovávame po dobu využívania našich služieb a ďalej zvyčajne 5 rokov po ich zrušení. Následne sú zvyčajne ukladané primeranú dobu iba základné identifikačné údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bol užívateľský účet zrušený či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh.

Kamerové záznamy štandardne ukladáme po dobu 14 dní. Keď však v monitorovanom priestore dôjde k protiprávnemu konaniu, môžeme kontaktovať políciu a predmetné záznamy príslušnému orgánu (polícia, súd a pod.) odovzdať. V takom prípade nie sú záznamy po 14-dňoch mazané, ale z dôkazových dôvodov ich uchovávame do právoplatného skončenia veci.

 

9. Zabezpečenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu. Veľmi nám záleží na ochrane Vašich osobných údajov. Preto nielen kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Všetka komunikácia medzi vaším zariadením a našimi webovými servermi je šifrovaná. Prihlasovacie údaje sú zahashované a všetky vaše dáta sú uložené len na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným, starostlivo kontrolovaným a auditovaným prístupom.

 

10. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

 

11. Aké máte práva pri spracovaní osobných údajov?

Vo vzťahu k svojim osobným údajom máte viaceré práva. Jedná sa o právo na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania, prenositeľnosť, vznesenie námietky a podania sťažnosti.

Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní Vašich osobných údajov, aj Vy máte pri spracovaní vašich osobných údajov určité práva. Medzi tieto práva patria:

Právo na prístup

Zjednodušene povedané máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich okrem nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente "Ochrana osobných údajov zákazníkov". Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, pričom prvú kópiu vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie už s poplatkom.

Právo na opravu

Chybovať je ľudské. Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.

Právo na výmaz

V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

- Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali
- odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, na ktorých spracovanie je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať
- využijete svoje právo namietať proti spracovaniu (pozri nižšie časť Právo namietať voči spracovaniu) u osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne takéto oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme alebo
- domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Ale majte prosím na pamäti, že aj keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že ihneď zmažeme všetky vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž nepovoľuje, ak spracovanie vašich osobných údajov je naďalej potrebné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov (pozri časť Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?).

Právo na obmedzenie spracovania

V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo Vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu Vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania - v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť keď:

- popierate presnosť osobných údajov, kým sa dohodneme, aké údaje sú správne
- Vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. Nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale Vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenie (napr. Ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje aj tak poskytli)
- vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo vznesiete námietku proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie popísané nižšie v kapitole Právo namietať proti spracovaniu. Po dobu, počas ktorej zisťujeme, či je Vaša námietka oprávnená, sme povinní spracovanie Vašich osobných údajov obmedziť.

Právo na prenositeľnosť

Máte právo získať od nás všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám Vy sami poskytli, a ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje Vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na Vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach.

Právo namietať proti spracovaniu

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu (pozriť časť Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?). Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme Vaše osobné údaje spracovávať bez ďalšieho; v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

Právo podať sťažnosť

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté Vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Budeme však radi, ak budete prešľapy riešiť najprv s nami. Vždy nás môžete kedykoľvek kontaktovať.

Naša elektronická poštová adresa: reklamacie@salonevamaria.com

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 1.1.2023, pričom sú k dispozícii elektronicky na www.salonevamaria.com

New Account Register

Already have an account?
Log in instead alebo Reset password